Seloste henkilötietojen käsittelytoimesta

Tiivistelmä:

Tehtävä, jota varten tietoja käsitellään: Yhteystietorekisteri 

Henkilörekisteristä vastaa:  Raamattu Puhuu Ry, Y-tunnus: 0251372-3

Vastuuhenkilö: Olavi Söderlund puh. 09 634 200; helsinki@raamattupuhuu.fi

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus: Seurakunnan toiminnan järjestäminen

Rekisteröityjen ryhmä: Seurakunnan toiminnassa mukana olevat ja vapaaehtoiset vastuuhenkilöt

Henkilötietojen ryhmä: Yhteystiedot sekä vapaaehtoisten vastuuhenkilöiden kohdalla lisäksi tiedot palvelutehtävästä

Tietojen vastaanottaja: Yhteystiedoissa seurakunnan henkilötietojen käsittelijät. Lisäksi vapaaehtoisille vastuuhenkilöille toistensa yhteystiedot tarpeen mukaan.

Tietojen luovutus: Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille eikä kolmansiin maihin ilman rekisteröidyn suostumusta

Tiedot poistetaan: Henkilön pyynnöstä kuukauden sisällä tai kaikki tiedot kolmen vuoden välein. Tiedot säilytetään suojatussa pilvipalvelussa sekä manuaalinen aineisto suljetussa tilassa.

 

Seloste henkilötietojen käsittelytoimesta:

Rekisterin nimi: Raamattu Puhuu -seurakunnan toiminnassa mukana olevien yhteystietorekisteri

Rekisterinpitäjä on Raamattu Puhuu ry. Vastuuhenkilö on Olavi Söderlund. Ota yhteyttä rekisteriä koskevissa asioissa seurakunnan toimistoon, puh. 09 634 200, helsinki@raamattupuhuu.fi.

Henkilötietoja käytetään Raamattu Puhuu ry:n säännöissä määritellyn toiminnan järjestämiseksi.

Rekisteriin voidaan tallettaa seuraavat tiedot: sukunimi ja kutsumanimi, osoite ja kotikunta, syntymäpäivä syntymäpäiväkortin lähettämistä varten, toiminnassa mukana olevan alaikäisen lapsen nimi ja syntymäpäivä syntymäpäiväkortin lähettämistä varten, toiminnassa mukana olevan luottamustehtävä seurakunnassa tai siihen verrattavaa tehtävää koskevat tiedot, puhelinnumero, sähköpostiosoite, sosiaalisen median ja muiden viestintäpalvelujen yhteystiedot, tieto kasteesta Raamattu Puhuu – seurakunnan toimesta 25.5.2018 jälkeen.

Tiedot saadaan rekisteröidyltä itseltään hänen kirjallisen suostumuksensa perusteella sekä vapaaehtoisten tehtävänimike asianmukaisilta toiminnasta vastaavilta henkilöiltä.

Rekisterin tietoja ei luovuteta ulkopuolisille eikä luovuteta tai siirretä EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle.

Tiedot poistetaan henkilön pyynnöstä kuukauden sisällä pyynnön saamisesta. Rekisterin tiedot poistetaan kolmen vuoden välein ja päivitetään tarvittaessa tai ainakin kerran vuodessa.

Manuaalinen aineisto säilytetään suljetussa tilassa. Digitaalinen aineisto säilytetään Microsoftin vahvasti suojatussa sähköisessä pilvipalvelussa, johon pääsyyn tarvitaan henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasana ja niiden käyttöä valvotaan. Käyttöoikeu-det rekisteriin myönnetään tehtäväkohtaisesti. Ulkoista yhteyttä valvotaan palomuu-rein ja palvelinlaitteistoa ylläpidetään hyvän ylläpitotavan mukaisesti.

Tietoja käsitteleviä työntekijöitä koskee vaitiolovelvollisuus, joka jatkuu palvelussuhteen päätyttyä. 

Rekisteröidyn oikeudet:

  • Oikeus saada sekä henkilötietojen käsittelyä koskevat tiedot että saada jäljennös häntä koskevista henkilötiedoista viimeistään kuukauden kuluessa sen jälkeen, kun hänen henkilöllisyytensä on varmistettu.
  • Oikeus pyytää henkilötietojensa virheiden oikaisua, jolloin Raamattu Puhuu ry oikaisee tiedon ja ilmoittaa rekisteröidylle oikaisusta.
  • Henkilötietolain 30 §:n nojalla oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten. Rekisteriin sisältyviä tietoja ei käytetä näihin tarkoituksiin.
  • Oikeus pyytää tietojensa poistamista rekisteristä. Tilastointi- ja arkistointitarkoitusta varten kerätyt tiedot poistetaan rekisteristä, mutta säilytetään erikseen erityisen suojatusti lukitussa paikassa.
  • Oikeus pyytää henkilötietojen rajoittamista poistamisen sijaan selvittelyn ajaksi, jos Raamattu puhuu ry on poistamassa tietoja virheellisesti.
  • Oikeus antamasta kaikkia kysyttyjä tietoja tai pyytää joidenkin niistä huomiotta jättämistä seurakunnan toiminnassa ja tiedotuksessa.